Home Amateka Amateka: Amateka n’inkomoko by’umunsi mukuru wa Pasika

Amateka: Amateka n’inkomoko by’umunsi mukuru wa Pasika

by Marie Joseline Nyituriki
0 comment

Pasika ni umunsi mukuru wizihizwa nyuma y’urugendo rw’iminsi mirongo ine abakirisitu baba bamazemo igihe. Uyu munsi Abakirisitu bishimira ko Yezu yatsinze urupfu, akaba yazutse.

Ubusanzwe uyu munsi mukuru wa Pasika uzwi nk’izuka rya Nyagasani. Hari abagenekereza mu kinyarwanda bakavuga ko iri jambo Pasika risobanura Guhita, cyangwa se Gutambuka, gusa Abakurisitu bo babihuza n’iminsi 40 iba ihise bari murugendo rutoroshye bazirikana inzira y’umusaraba Nyagasani Yezu yanyuzemo.

Ku bakirisitu, bazirikana igitondo Yezu yazutsemo,ku wa mbere wa Sabato Madalena na Salome bakazindukira ku mva basanga ntawurimo, maze bagira ubwoba, gusa Malayika arababonekera ababwira ko Yezu ari muzima kandi ko niba bibuka, mbere yo gupfa yababwiye ko bazamusanga igarileya.

Aba bagore bombi birukanse bajya kubibwira izindi ntumwa ze, maze Petero na Yohani basiganwa bajya kureba niba ibivugwa n’abagore ari ukuri, basanga koko atakirimo ahubwo babona imyambaro n’ibitambaro yari yahambwemo biri mu mirambizo.

Abagore babiri bazindukiye kumva ya Yezu basanga ntawurimo.

Mu mateka uyu munsi wizihizwaga n’Abayahudi, kuko aribwo baryaga imigati idasembuye ndetse bakarya n’inyama.

Ijambo Pasika rikomoka ku ijambo ry’ikiyahudi ‘Pessa’h’  risobanura kuva mu Misiri kw’abanya Isirael. Pasika ni umunsi mukuru wizihizwaga n’Abayahudi bibuka umunsi Imana yabakuriye mu bucakara mu gihugu cya Misiri (Egiputa), bibuka gucungurwa kwabo, bibuka igihe Imana yabohererezaga ubutabazi, bibuka kuvanwa kwabo mu maboko ya Farawo, bibuka kubohoka kwabo, bibuka gucungurwa kwabo.

Nk’uko ijambo Pasika cyangwa Passover bisobanura kunyuraho, guhitaho, icyo gihe Abayahudi bibukaga uburyo Imana yakoze igitangaza cya 10 ikica abana b’imfura bose bo mu Misiri ikarokora abayahudi nabo bemeye gusiga amaraso ku  nkomanizo z’imiryango z’amazu yabo nk’ikimenyetso kerekanaga batagomba kurimburwa .

Pasika ni umunsi w’ingenzi ku bakrisitu, aho baba bibuka izuka ry’umucunguzi Yezu/ Yesu. Ni umunsi ubanzirizwa n’igisibo kimara iminsi 40. Iba buri gihe ari ku Cyumweru.

Igitabo kitwa Encyclopædia Britannica (1910), tome VIII, p. 828. kigira kiti : “Nta kimenyetso na kimwe kigaragara mu isezerano rishya ko pasika yagombaga kujya yizihizwa nk’umunsi mukuru wa gikristo”. Icyo gitabo kigaragaza ko n’Abakirisito bo mu kinyejana cya mbere batayizihizaga”.

Byasabye ko hashira ibinyejana hafi bitatu nyuma y’urupfu rwa Yesu/Yezu kugirango pasika ibe umunsi wemewe mu rwego rw’idini. Ibyo byemejwe mu nama ya mbere ya concile ya Nicée mu mwaka wa 325 ubwo guhera icyo gihe bafashe umwanzuro wo kuzajya babara igihe bazajya bizihiriza pasika buri mwaka.

Pasika yizihizwa ubu ifite inkomoko ya mbere y’ ubukristo, dore ko bigaragara ko ifite inkomoko ya gipagani nk’uko bigaragazwa n’urubuga teteamodeler.com, pasika yari umunsi mukuru w’itumba bityo hakaba harakorwaga imigenzo yo kwishimira ko izuba ryongeye kuvuka dore ko hari igihe izuba ritabaga rigaragara bityo babifataga nk’aho ryapfuye.

Ikindi, hari ikigirwamanakazi kitiriwe urumuri ndetse n’itumba , abantu bitwa Abanglosaguzone (Anglo-Saxons) bizihizaga kuri uwo munsi. Ku biryanye n’imihango ikorwa kuri pasika, ihuza neza n’imihango ya gipagani yakorwaga kera, urugero nk’udukwavu twa pasika n’ibindi. Mu bihugu by’iburayi, urugero nko mu Bufaransa, urukwavu rushushanya ubuzima, uburumbuke,…ikindi urukwavu rushyushanya ukongera kuvuka cyangwa kubaho ku isi.

Nko mu Budage, urukwavu ruhuza neza n’umunsi mukuru wa pasika wizihizwa mu madini amwe na mwe yitirirwa kristo dore ko hari n’ikigirwamana kitwa Ostera kitirirwa urukwavu aho muri icyo gihugu.

Nanone hari igitabo kitwa The Catholic Encyclopedia(1913),tome v,p.227, handitswe amagambo akurikira “Mu migenzo ya gipagani yo kwakira ukugaruka ku itumba bifitanye isano rya bugufi n’umunsi mukuru wa pasika. Igi rishushanya gukura ibyo bikaba byarabaga mu gihe cy’itumba. Naho urukwavu ni umugenzo wa gipagani ushushanya uburumbuke”.

N’ubwo abantu benshi bizihiza umunsi mukuru wa pasika bavuga ko usobanura izuka rya Yesu/Yezu si ko biri nk’uko ubushakashatsi bwinshi bubigaragaza ; n’ubwo Abayahudi bo mu gihe cya kera bizihizaga pasika ; kuri bo yasobanuraga igihe bacungurwaga bari mu gihugu cya Egiputa ndetse na Yesu/Yesu yarayizihizaga kuko Bibiliya igaragaza ko byari itegeko kwizihiza uwo munsi, bityo twakwibaza niba Yesu/Yezu yarizihije izuka rye atarapfa ? Hagati aho pasika yasimbuwe n’umunsi Yesu/Yezu yategetse ko bazajya bibuka urupfu rwe.

You may also like

Leave a Comment