Home Amakuru y'ibanze Ese hari ikibazo uri kurwana nacyo uyu munsi ukaba uri kugishakira igisubizo?soma iyi nkuru iragufasha.

Ese hari ikibazo uri kurwana nacyo uyu munsi ukaba uri kugishakira igisubizo?soma iyi nkuru iragufasha.

by Ali Gilbert Dunia
0 comment

Imirongo ya Bibiliya ivuga ku imbaraga yagatangijwe ikanarangizwa n’Imana. Imbaraga n’ubushobozi biva ku Mana nibyo bituyobora. Nk’abakristo dufite kwemera imbaraga duhabwa n’Imana kandi imbaraga zayo zaremwe mu ntege nye zacu. Nkuko dusoma mubyanditswe byera bivuga kumbaraga, si imbaraga zacu zikenewe ahubwo n’imbara Imana izaduha.

Imbaraga zose ziva ku Mana

Birakwiye ko tugomba kumenya ko twaruhukira mu mbaraga no guhamya imbaraga Imana iduha mu gihe twahuye n’ibibazo bigiye bitandukanye. Reka igire icyubahiro kandi yerekane ko ishoboye ubwayo.

2 Ngoma16:9kandi amaso y’Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze ibyo wabibayeho umupfu, uhereye none uzajya ubona intambara.

Imana irashaka kwerekana ubwayo ko ari umunyamaboko. Yihe ubwawe uyu munsi nurangiza ureke amahoro iguha akomeze kuganza. Ntago twakorera Imana byuzuye tutizera imbaraga zayo.

Imirongo ya bibiliya yerekana imbaraga ziva ku Mana

Yesaya 40:28-31Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho ntirambirwa, ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b’imigenda bazacogora baruhe, n’abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk’ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora.

Yesaya 41:10Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw’iburyo, ariko gukiranuka kwanjye.

1Ngoma 16:11Mushake uwiteka n’imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose

Abafilipi4:13 Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga.

Zaburi 18:32-34Niyo Mana inkenyeje imbaraga, igatunganya inzira yanjye. Ni yo ihindura ibirenge byanjye nk’iby’imparakazi.

1 Abakorinto 10:13Ntakigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana ni iyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n’ikigerageza izabacira akanzu, kugirango mubone uko mubasha kucyihanganira.

Zaburi 119:23N’abakomeye bicaraga bamvuga nabi, ariko umugaragu wawe nkibwira amategeko wandikishije.

Ingero zo kwerekana imbaraga muri bibiliya

Imirongo ikurikira ya bibiliya, iratwereka ingero z’imbaraga n’ukwizera byerekeza ku kwizera Imana ko ari yo mbaraga zawe. Tekereza ukwizera kwatumye Aburahamu atanga umuhungu we mo igitambo.

  • Dawidi

1 Samweli 30:6Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk’abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n’abana be n’abahungu n’abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye.

  • Pawulo

2 Timoteyo 4:17Nyamara Umwami wacu yarampagarikiye arankomeza, kugirango ubutumwa bubwirizwe n’akanwa kanjye batagabanije, abanyamahanga bose bamwumve. Nuko nkira akanwa nk’intare.

  • Petero

1 Petero 4:11Umuntu wese navuga avuge nk’ubwirijwe n’Imana, nagabura ibyayo abigabure nk’ufite imbaraga Imana itanga, kugirango Imana ihimbazwe muri byose, kubwa Yesu Kristo nyir’icyubahiro n’ubutware, iteka ryose. Amen.

  • Yosuwa

Yosuwa 1:9-11Mbese si jye ubugutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Yosuwa ategeka abatware b’imitwe ati: Munyure mu ngando mutegeke abantu muti, nimukore amahamba kuko mu minsi itatu muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani, mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo.

  • Aburahamu

Itangiriro 22:1-3Hanyuma y’ibyo, Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti ’’Aburahamu.’’ Aritaba ati ’’karame.’’Iramubwira iti “jyana umwana wawe w’ikinege ukunda isaka, ujye mu gihugu cy’I Moriya umutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n’abagaragu be babiri, na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye.

Imirongo yo muribibiriya yerekana imbaraga ziva mu kwizera zitava mu gutinya

Ese hari ikibazo uri kudwana nacyo uyu munsi ukaba uri kugishakira igisubizo? Ni gute wasubiza? Subiza n’ukwizera na bwoba, umenye amasezerano y’Imana ko n’ukuboko kwayo kwagukura muri icyo kibazo!

Zaburi 27:1Uwitekaniwe mucyo n’agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ni nde uzampinza umushyitsi?

Matayo 17:20arasubiz’ati:’’ Ni ukwizera kwanyu guke: ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kunganan’akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti ‘Va hano ujye hirya’ wahava, kandi ntakizabananira.

Mariko 10:52Yesu arayibira ati:’’ Igendere kwizetra kwawe kuragukijije.’’ Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira.

Matayo 21:21Yesu arabasubiza ati’’ ndababwira ukuri yuko mufite ukwizera mudashidikanya, mutakora nk’iby’umutini gusa, ahubwo mwabwira n’uyu musozi muti ‘shinguka utabwe mu nyanja’, byabaho.

Amagambo y’ibyanditswe byera yerekeye imbaraga nko gushikama

Gutegeka kwa kabiri 31:6  Mukomere mushikame ntimubatinye, ntimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhana.

Yohana 16:33 Ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi.

Zaburi 23:4 naho nanyura mu gikombe cy’igicucu cy’urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo n’inkoni yawe nibyo bimpumuriza.

 

 

 

You may also like

Leave a Comment