Home Uburezi Imfunguzo 5 ababyeyi bakoresha kugirango abana babo batsinde mu ishuri

Imfunguzo 5 ababyeyi bakoresha kugirango abana babo batsinde mu ishuri

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Akenshi ababyeyi bumva ko ikibareba ku burezi bwo mu ishuri ari ugushakira umwana ibikoresho bya ngombwa bituma ajya ku ishuri ,nk’amakaye ,amakaramu,amafaranga y’ishuri n’ibindi.Ariko ntago bakunze gutekereza ko aribo soko y’imitsindire y’abana babo mu ishuri.

Urubuga rwa psychologies rwifashishije impuguke rwerekana zimwe mu mfunguzo ababyeyi bafite kuba bakoresha ngo abana babo batsinde amasomo neza ku mashuri yabo.

1.Guha amahirwe icyo umwana ashaka kumenya

Kuva mu bwana,umwana aba agaragaza ikintu akunda, iyo areba ibintu bimukikije.Akamaro ka mbere k’umubyeyi ni ukumara amatsiko umwana kuri ibyo bintu karemano.Ibyo bitangira hakiri kare nkuko umuganga witwa Donald W.Winnicott abivuga ,aho umuzana ibintu imbere,umuvugisha unaseka hanyuma ukamuha akanya ko kubikoraho.Nyuma ushobora kujya unamujyana gutembera,umwana ibyo umushyigikiyemo azabishyira mu bikorwa bimworoheye.

2.Gufatanya na mwarimu mu myigire y’umwana

Mu mashuri abanza,uruhare rwa mwarimu n’umubyeyi ni ngombwa kuko aribo bamufasha gusoma ibitabo,bakamwigisha kubara,kumutera imbaraga mu bishushanyo ashushanya,ariko kandi umwana aba agomba no gukura.Gusaba ibintu byinshi umwana bishobora gutuma yanga ishuri.Mu mibanire y’umwana n’umubyeyi kumwereka ko umukunda ni ingenzi.

3.Umubyeyi agomba kwita ku myigire y’umwana

Ku mwana,kwita ku myigire ye,bivuga kumwitaho;Ariko ubuzima bwe ntiburangirira gusa mubyo mu ishuri cyangwa mu makaye.Ku ishuri niho umwana aba aboneye umwanya wo gukorana n’inshuti ze ,abarimu be n’ibindi.

4.Kumenya umwihariko w’umwana

Biciye mu biganiro umubyeyi agirana n’umwana,umubyeyi amenya icyo umwana akunze kurusha,akamenya intege nke ze,imbaraga ze aho ziri ,bishaka kuvuga ko uba uzi uko ahagaze nicyo yifuza kuba,ariko ntiwitiranye ibyifuzo bye n’ibyo yiga ku ishuri.

5.Kumufasha kugera ku ntego

Gutsinda mu ishuri kw’umwana bituruka ku masezerano aba yagiranye n’ababyeyi be ashingiye  ku ntego runaka.urugero nko kurangiza akazi ku gihe,kumenya gukora gahunda  yibyo agomba kwiga,kwiga ashyizeho umwete mbere yuko igihembwe kirangira.Imirongo ngenderwaho bose bumvikanyeho ifasha umwana gukoresha igihe cye neza.

Abanyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito,iyo umwana witaye ku burere bwe bituma avamo umuntu muzima ufitiye abandi akamaro ndetse n’igihugu cye akagikunda.

 

You may also like

Leave a Comment