Home Uburezi Impamvu 5 zatuma ujyana umwana mu irerero akiri muto(soma birambuye)

Impamvu 5 zatuma ujyana umwana mu irerero akiri muto(soma birambuye)

by MUTETERAZINA Shifah
0 comment

Irerero ni ahantu umubyeyi ajyana umwana mbere yuko yuzuza imyaka yo gutangira ishuri. Ibi biha umwana uburyo bwo guhura n’abandi bana ndetse n’abarimu bamufasha ,maze bigatuma umwana akura neza mu mitekerereze bimutegura uwo azaba ejo.

Urubuga rwa Greatschools rwerekana impamvu zitandukanye z’ingenzi zikwiye kugutera kujyana umwana wawe mu irerero akiri muto imyaka ye yo kujya ku ishuri itaragera.

1. Irerero ni uburyo bwiza bufasha umwana mu mikurire

Ku bana  benshi kujya mu irerero ni akamenyero keza aho babona ahantu habugenewe hari  ibikoresho byabugenewe (ibikinisho) n’abarezi babafasha n’amatsinda y’abandi bana.Ni amahirwe yo kwiga gusangira,gukuriza amabwiriza no gufata umusingi wo kwiga ibizamufasha mu ishuri.

2.Irerero rizamura imibanire myiza n’amarangamutima by’umwana

Mu buryo bwo kwiga ,umwana muto akeneye kumva ko yitaweho no kwiyumvamo umutekano ahabwa no kuba ari kumwe n’umurezi umwitaho.Umwana uri mu kigero cy’imyaka 3 aba ashobora kumara amasaha runaka atari kumwe n’ababyeyi, akubaka icyizere cy’umubano agirana n’abandi bantu bakuru badafitanye nawe isano.

Irerero rifite ireme ryo hejuru mu kwita ku bana rirema umubano mwiza hagati y’abarezi,abana n’ababyeyi.Umurezi wita ku bana kandi arema umubano wihariye na buri mwana ,abarezi bafata ababyeyi nk’abantu b’umwihariko ku bana babo,babagezaho imyitwarire yabo umunsi ku wundi n’ibikorwa byabo bakoze kugira ngo bamenye imihindagurikire y’umwana muri rusange.Umwana yigishwa uko agomba kwitwara mu bandi n’uburyo yatwara amarangamutima ye mugihe gikwiye.

3.Umwana amenya kugira amahitamo

Abana baba bafite amahitamo y’ibikorwa bitandukanye,umwana ugira guhuzagurika mu mahitamo ashishikarizwa guhitamo icyo yishimira.Umurezi ahwitura umwana udakunda gukina na bagenzi be akamwereka uburyo yakwinjira mu matsinda y’abandi bana.

4.Abana bamenya kwiyitaho no kwita kuri bagenzi babo

Ibyiyumviro by’umwana byo kurushanwa no kwiyubakamo umwihariko birakura, ariko arushaho kwigishwa kwiyitaho no gufasha abandi. Umurezi aha umwanya abana bakagaragaza ubushake bwo  kugerageza gukora umukoro,akanabaha amahirwe yo  gufashanya mu mukoro,gusangirira ku meza amwe  mu rwego rwo kwigishirizwa hamwe imyitwarire yo ku meza.

5.Irerero riremamo umwana amatsiko  agamije kumenya ibyo atazi

Umurezi yitegereza abana,akababaza ibibazo maze agatega amatwi ibitekerezo byabo,muri icyo gikorwa kubabonamo ibisubizo nyabyo sibyo by’ingezi ,kurema amatsiko yabo n’inyota yo kurushaho kwiga nicyo kiba kigambiriwe.Umurezi kandi yifashisha ibyo abana bishimira n’intekerezo zabo  mu kubaha umukoro.

Inshingano z’umubyeyi burya ni ukwita ku mwana we akamuha ibyangombwa byose bikenewe kugirango umwana akure haba mu gihagararo no mu bwenge.Irerero naryo ni kimwe mu bifasha umwana akagira umurongo mwiza mu byo akora.

 

 

.

 

You may also like

Leave a Comment