Home Amakuru y'ibanze TEKEREZA: Inzira zose mw’ Isi zigera mu irimbi ~ Umunyamakuru Mucyo Nelson.

TEKEREZA: Inzira zose mw’ Isi zigera mu irimbi ~ Umunyamakuru Mucyo Nelson.

by Nelson Mucyo
0 comment

Inzira zose mw’ Isi zigera mu irimbi , iy’ ubugingo ica muri Yesu igatungukira mu bugingo buhoraho. 

Bamwe bifuza gupfa urw’ abakiranutsi kuri wa munsi wa nyuma ariko ntibamenye ko gupfira muri Yesu bitegurwa .

  • Mu isi

Hari igihe nzaba ntakeneye abansura ntakeneye indabyo , nzaba ngiye kwibera ahantu hato cyane mu mutuzo ntawe dutongana nta nuwo dupfa ibintu ,  isambu  cyangwa ubwoko  .

Umuntu unshaka  agashaka kunganiriza no kumarana nanjye umwanya w’ urwibutso rutazibagirana nabikore ubu . Icyo azaza anyifuzaho cyose azakibona naza mu nzira nziza iboneye !

  • Inzira iboneye

Yohana 3:16 Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.

photo internet.

  1. Inzira zose umuntu acamo aza kwisi zigira aho zirangirira  kuvuka ntibikuraho gupfa .

Aho wavukira hose n’umuryango waza usanga wose , uko waza usa kose urupfu n’ indi nzira kandi Bibiliya itubwira mu gitabo cy’ Umubwiriza 3:2 ko” hari igihe cyo kuvuka n’igihe cyo gupfa, hari igihe cyo gutera imyaka n’igihe cyo kuyisarura”

  1. Abantu benshi bifuza kurama ariko no gupfa haraho biba inyungu kuruta kubaho
    Umubwiriza 4: 2 Ni cyo cyatumye nshima abapfuye kuruta abazima bakiriho.
    Ba bandi bapfira muri Kristo Yesu .  Andika uti : “ Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami wacu”. Umwuka nawe aravuga ati “ Yee, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye”. Ibyahishuwe 14: 13
  2. Iyo umenya ko uwageze mu irimbi atongera kwibuka ibyo yaruhiye akiri kwisi  wacisha make

Umubwiriza 1: 16 Nabonye imirimo yose ikorerwa munsi y’ijuru, kandi mbona byose ari ubusa, ni nko kwiruka inyuma y’umuyaga.

Bitekerezeho yanjye ntiyaje kwogeza urupfu n’ irimbi ahubwo iziye kukwereka ko inzira zose nibyo turuhira byose bidusaba kuzirikana ko tuzapfa . Gucisha make kugira neza ni ibuntu bizagufasha guhora  witeguye kandi  bikorwa umuntu akiriho agihumeka.

Umunyamakuru  Nelson Mucyo

 

You may also like

Leave a Comment