Home Amakuru y'ibanze Amagambo Yesu yavuze agaragara muri Bibiliya ,uya somye yahindura ubuzima bwawe (Kurikira inyigisho).

Amagambo Yesu yavuze agaragara muri Bibiliya ,uya somye yahindura ubuzima bwawe (Kurikira inyigisho).

by Ali Gilbert Dunia
0 comment

 

Ibitabo byambere bine byo mu isezerano rishya, n’ibitabo bigiye birimo amagambo yavuzwe n’Umwami Yesu Kristo we ubwe. Ayo magambo ubwayo ari sobantuye, ariko umuntu ntiyakwibagirwa kuyasoma ahereye imuzi kugirango abashe gusobantukirwa neza ibyo Umwami yavugaga.

Amwe muri ayo magambo:

Amwe mu magambo akomeye twasanga mu mirongo ya bibiliya ni amagambo yagiye avugwa n’Umwami Yesu Kristo.

Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mw’isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w’ikinege kugirango umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabw’ubugingo buhoraho.

Yesu yaravuze ati:” ndi amazi y’ubugingo:

Yohana 4:13,14 Yesu aramusubiza ati:” umuntu wese unywa aya mazi, azongera kugira inyota: ariko unywa amazi nzamuha, ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y’amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho.

Umwungeri mwiza:

 Yohana 10:10, 11 Umujura ntazanwa n’ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura: ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubuhingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Ni jye mwungeri mwiza, Umwungeri mwiza apfira inama ze.

Ubugingo buhoraho bw’inama zanjye:

Yohana 10:27-30 Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta uzazivuvunura mu kubuko kwanjye. Data wazimaye uruta bose, nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Jyewe na Data turi umwe.

Inzira, Ukuri , n’Ubugingo:

Yohana 14:6 Yesu aramubwira ati: ni njye nzira, n’ukuru, n’ubugingo , nta ujya kwa Data ntamujyanye.

Yesu ahamagarira bose kumukurikira

Mubanze mushake ubwami bw’Imana:

Matayo 6:33 Ahubwo mubanze mushake ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa.

Musabe, Mushake, Mukomange:

Matayo 7:7,8 Musabe, muzahabwa, mushake muzabona,  mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n’ukomanga arakingurirwa.

Yesu n’abana:

Matayo 19:14 Ariko Yesu arababwira ati:”Mureke abana, ntimubabuze kunsanga, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ar’ubwabo.

Kwigarurira isi yose:

Mariko 8:34-37 Ahamagara abantu n’abigishwa be,arababwira ati:” umuntu n’ashaka kunkurikira, niyiyange yikorere umusaraba we, ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe” azabubura, kandi utita k’ubugingo bwe kubwanjye no kubw’ubutumwa bwiza azabukiza.

Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, ni yakwe ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe?

Ahamagara abanyabyaha:

Luka 5:31,32 Yesu arababwira ati”: abazima sibo bakeneye umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha ngo bihane.

Ibyo abamukurikira bagomba gukora

Mube umucyo mu isi:

Matayo 5:16 abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y’abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru.

Mukunde abanzi banyu:

Matayo 5:43-44 Mwumvise ko byavuzwe ngo’ ukunde mugenzi wawe ,wange umwanzi wawe.’ Ariko jyeweho ndababwira nti’ Mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya

Mugirire abandi:

Matayo 7:12  Nuko ibyo  mushaka ko abantu babagirira byose, mube ari ko mubagirira namwe, kuko ayo ari yo mategeko n’ibyahanuwe.

Itegeko rikomeye rya mbere: kunda Imana na mugenzi wawe

Matayo 22:37-40 na we aramusubiz’ati” Ukundishe Uwiteka, Imana yawe umutima wawe wose, n’ubugingo bwawe bwose n’ubwenge bwawe bwose.’ Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry’imbere. N’irya kabiri rihwanye na ryo ngiri: Ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi ,amategeko yose n’ibyahanuwe ni yo yuririraho.

Ube ukorera abandi:

Mariko 10:45 kuko Umwana w’umuntu na we ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi, no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi.

 

 

You may also like

Leave a Comment