Home Amakuru y'ibanze Ifunguro : Icyo Bibiliya ivuga ku migisha ku bantu bakorera abakene bakabitaho

Ifunguro : Icyo Bibiliya ivuga ku migisha ku bantu bakorera abakene bakabitaho

by Ali Gilbert Dunia
0 comment

Imigani 19:17 (NIV) “Umuntu wese ugirira neza abakene aguriza Uwiteka, kandi azabagororera ibyo bakoze.”

Imigani 22: 9 (NIV) “Abitanze ubwabo bazahabwa imigisha, kuko basangira ibyo kurya n’abakene.”

Yesaya 58:10 (NIV) “Kandi nimwimara mwishigikiye abashonje kandi mugahaza abakandamizwa ibyo bakeneye, urumuri rwanyu ruzamurika mu mwijima, ijoro ryanyu ribe nk’umunsi wa saa sita.”

Luka 14: 13-14 (NIV) “Ariko Iyo utanze ibirori, utumire abakene, abamugaye, abacumbagira, impumyi, uzahirwa. Nubwo badashobora kukwishura, uzishyurwa izuka ry’abakiranutsi. ”

2 Abakorinto 9: 6-7 (NIV) “Ibuka ibi: Uzabiba bike azasarura bike, kandi uzabiba atitangiriye itama na we azasarura cyane. Buri wese muri mwe agomba gutanga ibyo wafashe mu mutima wawe gutanga, atabishaka cyangwa ku gahato, kuko Imana ikunda utanga yishimye. ”

Senga

Mwami Yesu, udufashe kugukurikira kugera kumpande za Sosiyete, aho abantu bafite irungu, bababaye, kandi bakeneye cyane. Reka dutange kubuntu dushimira ibyo waduhaye byose kubusa

You may also like

Leave a Comment