Home Amakuru y'ibanze INYIGISHO: Imvugo 10 za Bibiliya zishobora kugufasha mu gihe urakaye

INYIGISHO: Imvugo 10 za Bibiliya zishobora kugufasha mu gihe urakaye

by Ali Gilbert Dunia
0 comment

Uburakari Nibumwe mumarangamutima y’umuntu asanzwe, kandi rimwe na rimwe hari impamvu nziza yabyo.  Nyamara, niba utagenzuwe, umujinya urashobora kwangiza cyane ubuzima bwawe bwo mu mutwe no mu Mwuka … ndetse n’ubuzima bwawe bw’umubiri. Igishimishije, Ijambo ry’Imana ritanga ubuyobozi bukomeye kubyerekeye amarangamutima akomeye, waba uri ku gutanga cyangwa kwakira iherezo.

1.“Umuntu urakaye atera amakimbirane, kandi umuntu urakaye aba mwinshi mu byaha” (Imigani 29:22). Biroroshye cyane gukora amakosa mu gihe umutima wawe wuzuye umujinya, gukora cyangwa kuvuga ibintu uzicuza nyuma.

2.Akenshi, bisaba igihe cyo gukonja nyuma y’uburakari bwawe bumaze kwiyongera, ariko Bibiliya irakugira inama yo kurekura uburakari bwawe vuba bishoboka kugirango wirinde gukora icyaha.

3.“Umupfapfa yerekana ibyiyumvo bye byose, ariko umunyabwenge arabibuza” (Imigani 29:11). Kwifata bizakugirira akamaro kuruta kurekura ibyiyumvo byawe by’uburakari.

4.“Igisubizo cyoroshye gihindura uburakari, ariko ijambo rikaze ritera uburakari” (Imigani 15: 1). Igihe gikurikira umuntu agusanze afite inzara zagutse, gerageza igisubizo cyoroheje.

5.“Utinda kurakara aruta abanyembaraga, kandi utegeka umwuka we kuruta ufata umujyi” (Imigani 16:32). Imwe mu ntwaro zawe zikomeye zirwanya uburakari ni ikiranga kwihangana.

6.“Ubushishozi bw’umuntu butuma atinda kurakara, kandi icyubahiro cye ni ukwirengagiza ibicumuro” (Imigani 19:11). Bisaba ubwenge n’imbaraga biva hejuru kugirango ureke ubupfura nubupfura byabandi bitambuka nta kwihorera.

7.“Impano mu ibanga ituza uburakari, umujinya ukomeye” (Imigani 21:14). Niba umuntu warakariye yaguhaye impano nziza, birashobora koroshya umutima wawe?

8.“Iruhukire muri Nyagasani, kandi utegereze wihanganye; ntucike intege kubera utera imbere mu nzira ye, kubera umuntu uzana imigambi mibisha. Reka uburakari, ureke uburakari; ntucike intege – bitera ingaruka gusa. Erega inkozi z’ibibi zizacibwa; ariko abategereje Uwiteka, bazaragwa isi”(Zaburi 37: 8, 9). Ndetse uburakari kubera iterambere ryigihe gito kubatubaha Imana birashobora kugira ingaruka mbi kubantu b’Imana kandi bigomba kwirindwa.

9.“Umuntu wese yihutire kumva, atinde kuvuga, atinda kurakara; kuko umujinya w’umuntu udatanga gukiranuka kw’Imana”(Yakobo 1:20). Dore impamvu nziza yo gukurikira Kristo kwirinda uburakari.

10.Wibuke ko amategeko yose y’Ibyanditswe nayo ari isezerano: Imana isezeranya kuguha imbaraga zo gukora igikwiye!

Imana yiteguye kandi yiteguye kugufasha gutsinda aya marangamutima ashobora guturika no gutsinda uburakari ubwo aribwo bwose budakemutse mubuzima bwawe uyumunsi!

You may also like

Leave a Comment