Home Amakuru y'ibanze MENYA INYUNGU YO KWITANGIRA UMURIMO W’IMANA – PASITERI RUZINDANA STANY.

MENYA INYUNGU YO KWITANGIRA UMURIMO W’IMANA – PASITERI RUZINDANA STANY.

by Ali Gilbert Dunia
1 comment

Impamvu abantu bamwe bananirwa mu byo bakora ahanini biterwa n’uko ibyo bakora baba batazi inyungu bazabonamo.
Dawudi yagize ishyaka ry’ubwoko bwe  yiyemeza no kuburwanirira, ariko ya banje no kumenya inyungu azabona.
Maze Dawidi avugana n’abantu bamuhagaze iruhande ati”Uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z’Imana ihoraho, ni muntu ki?” 1 Samweli 17:26
Baramusubiza bati”, Umuntu uri bumwice umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingire umukobwa we kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli.” 1 Samweli 17:25 .

Dawidi amaze kumva ingororano azabona byamuteye umwete kuko yari yasezeranyijwe ibintu bikomeye.
Muri iyi minsi hari ikibazo kigaragara  abantu bamwe bananiwe kwitanga ku Mana bamaramaje, kuko bataramenya inyungu bazabona mo iyo ariyo .
Nyamara Bibiriya  iravuga iti: Abashaka ubwiza n’icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Abaroma 2:7.

Gukorera Imana harimo inyungu nyinshi ariko bisaba kubanza ukamenya iza arizo.
Uku ni ko Uwiteka avuga ati:” Hoza ijwi ryawe we kuboroga, n’amaso yawe ye gushokamo amarira kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano, ni ko Uwiteka avuga,.. Yeremiya 31:16
Usomye aya magambo urabona ko uyu muntu ari mu gihe kitoroshye cy’amarira  no kuboroga ariko abwirwa ko akwiriye kwihanagura kuko imirimo ye izamuhesha ingororano.

Uku niko nawe ukwiriye kumenya  neza  inyungu iri mubyo ukorera Imana, kuko Moridekayi  mu gihe yari mu kaga gakomeye ko kugambanirwa ngo yicwe yatabawe n’umurimo mwiza yari yarakoze wo kuburira Umwami.

Petero nawe yakoreye Imana ariko igihe kimwe yumva akwiriye kumenya ingororano azabona niko kubaza Umwami Yesu ati:” twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute?” Yesu yamusubije ko ibyo basize byose bazabikubirwa inshuro ijana (100)   kandi bakazaragwa n’ubugingo buhoraho. Matayo 19:27-29
Hari ingororano  kubakorera Imana ,nicyo cyatumye Yesu  abwira itsinda ry’abantu ati”,Nimuze muhabwe ingororano . ibyo byatewe n’imirimo bari barakoze yo kugirira neza abantu.  Matayo 25:35-37
Mose nawe yari azi ingororano azahabwa nicyo cyatumye yemera gutukwa bamuhora Kristo.

kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo, ari ubutunzi buruta ubwo Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Abaheburayo 11:26
Mbese  nawe iyo uhuye n,ibibazo bitandukanye byo gutukwa no gutotezwa ukumva ucitse intege   usubizwamo imbaraga n’uko uzabona ingororano z’ibyo urimo gukora ?

Abantu bamwe igituma bagera ku ntego biyemeje kandi banyuze mu nzira itoroshye  n’uko bahora bibuka ko hari inyungu  bazabibonamo.
Wowe urimo gusoma ubu butumwa, n’ibyigenzi kumenya ko izo nyungu z’ibyo urimo gukora zitagarukira kuri wowe gusa, ahubwo zigera ku muryango wawe , Itorero ryawe,ndetse n’igihugu cyawe.
Nuko rero gira umwete wo gukomeza ibyiza wakoraga , Imana iguhe umugisha .

Iyi nyigisho yateguwe na Pasteur RUZINDANA Stanislas uturuka muri Eglise Apostolique  Pour le Reveil au Rwanda/Kigali.

Sangiza abandi iyi nkuru nziza .

Ushatse kutwandikira cyangwa kuduhamagara  wakoresha
Tel: 0788524435
E-mail. ruzindana32@gmail.com .

 

 

 

You may also like

1 comment

Samson Buyenge August 19, 2019 - 7:43 pm

Blessings ku isezerano.com

Reply

Leave a Comment