Home Inyigisho Mpagaze nte muri iyi minsi? “Isezerano ry’Imana ntirihera,”inkuru yakwigisha Kwizera Imana mu mibereho yawe

Mpagaze nte muri iyi minsi? “Isezerano ry’Imana ntirihera,”inkuru yakwigisha Kwizera Imana mu mibereho yawe

by Marie Joseline Nyituriki
0 comment

Imana iravuga iti” Habeho isanzure hagati y’amazi, rigabanye amazi n’andi mazi” Isezerano ry’Imana kubyo yaremye ! Ibyo yategetse byabaye bityo!

Murabizi neza ko Imana ikomeye kandi ishoboye byose! Buri kiremwa muntu cyubaha Imana kandi kikayubahana ubugwa neza! Imana irema mu itangiriro 1:9 kimwe no mu yindi miringo, Imana yarategetse biraba.Iyi nkuru igusigire isomo mu buzima wumve ko Imana ishoboye byose.Dufite amasezerano yayo kandi agomba gusohora kuko iyo ivuze biraba.

Imana irema isi n’ijuru n’ibirimo byose, yabitangiriye ku isi n’ijuru.Isi ntashusho yagiraga, iriho ubusa busa, umwijima wari hejuru y’imuhengeri, maze Umwuka w’Imana wagendagendaga hejuru y’amazi n’uko Imana iravuga iti” Habeho umucyo, umucyo ubaho,… ikomeza irema n’ibindi.Iyo niyo si dutuye bamwe baradamaraye nyamara abandi barakataje bazi neza ko inzira y’Imana ari ndende cyane.

Muri iyi nkuru twifuje kubagezaho uyu munsi, twayitangiye twibanda ku iremwa ry’isi n’ijuru biboneka mu gitabo cya Itangiriro 9, ariko turagaruka ku buzima bw’umukene witwaga Alpha wari ufite abana 9 ari umukene cyane ariko ijambo ry’Imana rikamuvugiramo rikamuha ikizere cyamugejeje ku butsinzi twese duharanira muri ubu buzima.

Alpha yarasengaga cyane ndetse cyane , yari afite umugore witwaga Hanani bafitanye abana icyend(9).Bari babanye neza ariko mu buzima bubi buruhije kugeza ubwo uyu mugabo yahisemo guhunga urugo akagenda kugira ngo umugorewe n’abana be batazajya bakomeza kwicwa n’inzira abareba.Umunsi umwe ari ku munsi ubanziriza icyumweru, ajya mu cyumba cye umugore asohotse, yipfuka mu maso, apfukama hasi arasenga, aterura isengesho ryari ryuzuye amarira n’agahinda, ararira ndetse ararira cyane ariko aririra Imana, ayitura n’agahinda kenshi yari afite mu mutima we.Yateruye isengesho rye agira ati

“Mana yanjye, ndakuzi neza , ndabizi urankunda kuko nakubonye inshuro irenze imwe mu buzima bwanjye.Mana cyagihe narindi uwo gupfa ariko warantabaye ndetse unsezeranya n’umuryango kandi warawumpaye, warakoze Mana.Nukuri ntago ndihano ndira gutya kubera ko nshaka kugutura amarira yanjye gusa ndashaka no ku kwereka ibimbabaje, nukuri umutima wanjye wuzuye ukubabara, ndabaye ndetse nuzuye ukwiheba kandi wowe urabizi ko umenya ibyo twibwira.

Isezerano ry’Imana ntirihera.

Mana narakoze cyane kugira ngo umuryango wanjye uzabeho neza, narakoze kugira ngo nzabeho nishimye n’abo wandagije ariko muri aka kanya ngiye kugenda ahari simpagije wo kwigira, ngiye kwiruka mpunge abo wampaye kwitaho kuko ntashaka ko bandavurira mu maso yanjye.Umwana wanjye ararira akarira ahamagara papa kandi Mana nawe urabiziko aho nagerageje gukora hose imipaka yanjye satani agenda ayifunga mfasha kumunesha mutsinze mu izina rya Yesu.
Ndakwinginze ndwanirira cyangwa umpe igisubizo cy’iteka ku buzima bwanjye.Amarira yuzuye mu maso hanjye ariko nziko uri kunyumva. Urakoze kumva iby’agahinda kanjye Mana, urakoze ko unyumvise, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Amen”.

Uyu mugabo amaze gusenga iri sengesho rye yagiye kuryama afite gahunda y’uko buracya yatorotse maze umuryango we ukabyuka utongera kumubona.Mu ijoro hagati Imana iramubonekera n’uko yumva amagambo amusomera mu gitabo cya Luka 15: 11, amagambo y’umwana w’umuhererezi wasabye umutungo we umwana yarangiza akajya kuwusayishamo ibitagira umumaro.Uyu mugabo yatekereje ko ahari ari we bari kubwira maze abira Imana ko ikwiriye gusohoza isezerano ryabo ikagaburira umuryango we.

Ahari nawe uri kwibaza aho byavuye ngo abashe kubona ibihaza umuryango we, ariko uyu mugabo, yaragiye aricara ategereza ko isaha zigera ngo abana bose baze hamwe na mama wabo, abona isaha zirashize burije ntawe umusabye ngo abahe.Umubyeyi yagiye kubona abona abana n’umubyeyi basohokanye akanyamuneza baramubaza bati” Papa burya uraha?, ngwino urye Papa, ngwino nawe ufate amafunguro yawe”.

Imana isubiza ku isaha yayo kandi Imana isubiza ku munota wayo.Uyu mugabo yarasubijwe kandi asubizwa neza.Gumana na Isezerano.com iyi nkuru tuzayikomeza ubasha kumenya neza aho amashimwe y’uyu mugabo yaturutse.

Ijambo ry’Imana rirasohora, iyo ivuze ngo bibe biraba.Mu buzima bwawe iga gutegereza isaha y’Imana kandi wige kwakira ibyuhawe muriyo saha y’Imana.

Twandika iyi nkuru twifashishije igitabo cy’ijambo ry’Imana Bibiliya Yera mu gitabo cy’itangiriro no muri Luka.

You may also like

Leave a Comment