Home Amakuru y'ibanze N’iki Umuvugabutumwa Rev Canon J John avuga kuri Pasika?

N’iki Umuvugabutumwa Rev Canon J John avuga kuri Pasika?

by KATABARWA Gilbert
0 comment

Pasika n’iki? Reka mvuge ibintu bitatu, twese dukeneye kumenya no kwibuka. Icyambere, Pasika yerekana uburyo Imana iba iri kumwe natwe. Abantu bamwe bizerera mu Mana nkaho ari satellite izenguruka mu kirere, ireremba hejuru y’Isi aho iba itureba twese n’amatsiko menshi.

Imana ivugwa muri bibiliya si uko imeze. Kuri Noheli tubona urukundo rw’Imana ku bantu, ku buryo rwatumye yohereza umwana wayo Yesu kristo. Ariko kuri Pasika tubona neza uburyo urwo rukundo rw’Imana rwatumye yongera kugenda. Ubundi

Yesu yamanutse ku Isi ku bw’ibyaha byacu ngo aducungure, ariko icyo gihe yaragambaniwe, inshuti ze ziramusiga ziragenda, arakubitwa, aratotezwa.

Yesu ntago yaje ku Isi nk’icyamamare cyangwa ikirangirire kiza kikamara iminota ibiri ahantu hanyuma kikurira indege kigasubirayo ako kanya. Rero Yesu tumufata nka Emanweli (Emmanuel), aribyo bisobanuye ngo “Imana iri kumwe natwe”, (Matayo 1:23).

Yesu kristo yapfanye ububabare bwinshi kandi ashingurwa nabi huti huti. Ibi byose bitwibutsa ko dufite Imana, yohereje Yesu akaza akavukira mu muryango ukennye, akadupfira abanje guca mu bubabare bukabije kandi bw’igihe kinini.

Niba utarizera Yesu, noneho Imana iguhamagariye kumumenya. Kandi nabwo niba umwizera komeza ugume muri we. Mu ngorane zose uhura nazo, Yesu aracyari kumwe nawe. Kandi mu byo turimo byose aba ahari, no mu biduhangayikishije aba ari kumwe natwe.

Icya kabiri, Pasika igaragaza uruhare rw’Imana kuri twe. Amakuru meza ku bukristo nuko Imana yakoze byinshi kuri twe, yaje iruhande rwacu mu buzima burimo umwijima, kandi hari icyo yabukozeho.

Pasika n’uburyo Imana yaje mu buzima bwacu bubi bwanduye kubera ibyaha, kugirango ibuhindure ibugire bushya. Urwo ruhare rw’Imana mu guhindura ubuzima bw’abantu ni urupfu rwa Yesu Kristo.

Mu rupfu rwa Yesu, yatsinze icyaha, amadayimoni, ndetse yatsinze n’urupfu.

Pasika tuyibona mu bice bibiri. Igice cya mbere n’ishyingurwa rye, naho igice cya kabiri naho tubona ku cyumweru Yesu yazutse.

Iki rero n’igihamya cyuko Yesu Kristo ataheranywe n’urupfu ahubwo yararutsinze. Mu gupfa kwe, urupfu rwapfuye.

Niba utizera Yesu, iyi niyo mpamvu ukwiye kumwemera, yaratwitangiye ku bw’amakosa n’ibyaha byacu, aremera arababazwa aratubambirwa ku musaraba.

Icyanyuma nuko Pasika nyayo, Imana iraduhamagarira kuyikorera.

Rero njyewe nawe Imana iradushaka ngo idukize ibyaha, kuko iki nicyo gihe cyo kumenya imbaraga, urukundo, umunezero, amahoro n’ibyiringiro by’izuka rya Yesu Kristo. Ubu n’ubutumire bwa Yesu Kristo bukeneye igisubizo giturutse kuri njyewe nawe.

Rev Canon J John wasobanuye ibi byose, asoza abwira abantu kwemera Pasika ndetse bakizerera muri yo. Ati mureke ubutumwa bwa Pasika Yesu yadufiriyeho akazuka atsinze urupfu bubane namwe mubyo mukora byose.

Rev Canon J John asoza agira ati, mbashishikarije kwakira Yesu Kristo cyangwa kongera gushyimangira ukwemera kwawe kuri we dusenga rino sengesho.

“Yesu warakoze kubwo kumpfira ku musaraba. Nizeye ko uyu munsi uri muzima kandi uri umwami Imana. Mbabarira ibyaha byanjye byose, ubihanagure uhereye ku bibi byose nakoze kuva kera. Mbohora ku byahise, mwuka wera ngwino mu buzima bwanjye, mpa imbaraga, amahoro no kuba hamwe nawe. Mfasha guhera uyu munsi ngukurikire. Nsenze iri sengesho mu izina rya Yesu. Amen”

 

You may also like

Leave a Comment