Home Inyigisho Ubumenyi kuri bibiliya:Sobanukirwa inkomoko n’impamvu Bibiliya ntagatifu ifite ibitabo byinshi naho Bibiliya yera ikagira ibitabo bike(soma birambuye)

Ubumenyi kuri bibiliya:Sobanukirwa inkomoko n’impamvu Bibiliya ntagatifu ifite ibitabo byinshi naho Bibiliya yera ikagira ibitabo bike(soma birambuye)

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Bibiliya yera ikoreshwa cyane n’abaporoso igira ibitabo 39 by’isezerano rya kera na 27 by’isezerano rishya bikangana na 66,naho Bibiliya ntagatifu ikagira ibitabo 46 by’isezerano rya kera na 27 by’isezerano rishya bikangana na 73.

Iri tandukaniro ry’ibitabo bigize Bibiliya rishobora gutuma wibaza impamvu n’inkomoko y’uku kudasa kw’izi Bibiliya,mu gihe abazikoresha badakunze gutinda cyane ku mvo n’imvano y’izi Bibiliya nyamara zifite uko zabayeho.

Mu kiganiro impuguke mu ijambo ry’Imana(theology) Bwana Samwel Ntibayizi  yagiranye n’umunyamakuru w’Isezerano.com ,yasobanuye neza inkomoko  y’izi bibiliya zombie.

Yagize ati:”ubushakashatsi bwerekana ko ubwo isezerano rya kera ryasozaga,ubwami bw’ubuyuda bwari mu maboko y’abami b’abaperesi.Ariko mu mwaka wa 331 mbere y’ivuka rya Kristo abagiriki nabo barwanije abaperesi  maze barabanesha bigarurira Ubuyuda.Icyo gihe uwari umwami w’abami Alexandre le Grand yanigaruriye uturere twa Granicus Issues n’utundi”.

“Nyamara kandi Alexandre yahise atanga ku buryo butunguranye  nkuko tubisoma muri Daniel 8:8.Uwo mwanya akimara gupfa ubwami bwe bwigaruriwe n’abajenerali be bane buri wese ategeka agace ke.Muri uku kwigabanya,Ubuyuda bwagabanijwemo ibice bibiri  kimwe cyerekera kuri Seleucus wari ufite icyicaro muri Siriya,naho igice cya kabiri cy’Ubuyuda kigategekwa na Ptolemy wategekeraga muri Egiputa”.

“Aba basirikari bombi bigabanije Ubuyuda bahoraga mu ntambara barwana ngo umwe yigarurire ubuyuda abutegeke wenyine,ariko ubu bwami bwakoreshaga ururimi rw’ikigiriki gusa.Byanga bikunze abayuda bagombaga kubaho mu muco nk’uw’abagiriki dore ko naho Roma yagiriye ingufu ururimi rw’ikiratini rukamamara ,urugiriki nirwo rwari ururimi mpuzamahanga,bityo umuntu wese yasabwaga kurumenya.Ibi byagize ingaruka kw’iyobokamana y’abayuda,binatuma Bibiliya yari mu Ruheburayo ihindurirwa mu kigiriki.

Inkomoko y’ ibitabo 46 aho kuba 39 mu isezerano rya kera

Impuguke mu ijambo ry’Imana Bwana Samwel Ntibayizi yakomeje asobanura aho ibi bitabo birindwi byaturutse maze bikwongerwa kuri 39 byari bisanzweho byanditse mu giheburayo maze bigahita bingana na 46 tubona muri bibiliya ntagatifu.

“Abayuda bari baratataniye mu bihugu bivuga ururimi rw’ikigiriki  ndetse n’abandi bakeneraga gusoma ibyanditswe byera ariko ntibabibone,ibi byahangayikishije cyane umwami wa Egiputa bituma atuma ku mutambyi mukuru i Yerusalemu ngo amwoherereze muri Alegizandiriya abantu bize Bibiliya,bakaba bavuga ururimi rw’igiheburayo n’ikigiriki kugirango bahindure bibiliya mu rwego rwo kugirango abaheburayo batuye Alegizandiriya bajye basoma bibiliya”.

“Hoherejwe abantu 6 bakomoka muri buri mu ryango wa Isiraheri nuko bose hamwe baba 72.Isezerano rya kera bose barangije kurihindura mu kigiriki mu minsi 72.Muri iri hindura ni naho aba bantu bongeye mu isezerano rya kera ibindi bitabo bigera kuri 7 akaba ari nayo mvano y’ibitabo 46”.

Bibiliya ni igitabo cyera cyahumetswe n’Imana,kikaba cyuzuyemo ubuhanga n’ubwenge buhanitse akaba ariyo mpamvu kugirango ugisobanukirwe neza ugomba kugira ubumenyi kuri iki gitabo.Isezerano rishya naryo ryanditswe mu rurimi rw’ikigiriki rinamamara cyane mu bagiriki bavuga ururimi rw’ikiyuda.

 

You may also like

Leave a Comment